Standard Handelsbetingelser​

Standard forretningsbetingelser for køb af rådgivnings- og konsulentydelser hos FH Group, CVR 44140462 herefter kaldt Flemming Handberg

Anvendelse og gyldighed

Disse bestemmelser gælder for alle rådgivnings- og konsulentydelser fra Flemming Handberg, medmindre andet fremgår af den (skriftlige) aftale mellem Flemming Handberg og kunden (herefter parterne), som ligger til grund for, at disse bestemmelser finder anvendelse.

Flemming Handbergs forpligtelser

Flemming Handberg forpligter sig til at erlægge den indsats, som fremgår af parternes skriftlige aftale. Til opfyldelse heraf må Flemming Handberg gøre brug af andre kvalificerede konsulenter efter aftale. Brugen af andre konsulenter sker under samme vilkår, som gælder for Flemming Handberg’s erlæggelse af ydelsen. Det fremgår af parternes skriftlige aftale, hvem der starter med at være konsulent på opgaven. Flemming Handbergs ydelser vil blive erlagt inden for normal arbejdstid, dvs. på hverdage mellem kl. 8.30 og 16.30, dog kun til kl. 16.00 på fredage.

Efter aftale kan rejsetid udenfor almindelig arbejdstid faktureres til en mindre timetakst. 

Kundens forpligtelser

Karakteren af Flemming Handbergs ydelser gør, at erlæggelsen heraf forudsætter kundens aktive medvirkning, og at kunden selv tager ansvar for at sikre, at ydelserne er tilstrækkelige til at opfylde kundens behov, krav og forventninger.

Kunden skal: informere Flemming Handberg om alle forhold af betydning for erlæggelsen af ydelserne, bidrage til planlægningen af opgaven, stille kvalificerede interne ressourcer til rådighed i det omfang, at Flemming Handberg skønner det nødvendigt, for at ydelserne kan erlægges som aftalt. Efter anvisning stille nødvendig og lovmæssig arbejdsplads til rådighed i kundens forretningslokaler, hvor erlæggelsen af ydelserne finder sted, faciliteter og værktøjer, herunder it-udstyr, teknisk materiale, data og anden information, samt erlægge betaling som aftalt.

Priser og dækning af omkostninger

Flemming Handbergs priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller efter særskilt aftale. Rådgivnings- og konsulentydelser, herunder transporttid, faktureres på basis af antal påbegyndte 15 minutter og faktisk anvendte materialeforbrug. Alle øvrige ydelser faktureres i henhold til den for ydelsen aftalte pris. Prislisten kan ændres af Flemming Handberg med 60 dages varsel, uden dette giver kunden grundlag for ophævelse af aftalen.

Hvis ydelserne leveres uden for normal arbejdstid, er Flemming Handberg berettiget til at beregne standard timepris med tillæg af 50 % de første 3 timer på hverdage og efterfølgende med tillæg af 100 %. På lørdage, søndage og helligdage tillægges 100% fra og med 1. time.

Kunden er forpligtet til at dække Flemming Handbergs omkostninger til transport/rejser, overnatning og ophold i øvrigt i forbindelse med erlæggelsen af ydelserne. Omkostninger vil blive faktureret separat. Der faktureres kilometerpenge for kørsel i henhold til statens takst for ”Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år)”.

Fakturering og betaling

Alle priser er ekskl. moms, andre skatter og afgifter. Flemming Handberg fakturerer kunden ved udgangen af måneden efter faktiske opgjorte timer, og der vedlægges et summarisk timeregnskab. Tilsvarende gælder for dækning af omkostninger. Betaling skal ske senest otte kalenderdage efter fakturadato. I tilfælde af forsinket betaling beregnes morarente med Danmarks Nationalbanks referencesats med tillæg af 7 % fra forfaldsdatoen samt rykkergebyr. Eventuelle indsigelser mod fakturaer skal meddeles Flemming Handberg, inden betalingen er forfalden. I modsat fald anses fakturaen, som godkendt af kunden.

Tavshedspligt

Parterne er forpligtet til at hemmeligholde de direkte eller indirekte oplysninger, der ikke er bestemt til videregivelse til tredjemand, som parterne har udvekslet i forbindelse med erlæggelsen af den aftalte ydelse. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse for udlevering af oplysninger, hvis en manglende udlevering ville resultere i en strafferetlig sanktion mod den oplysende part eller processuel skadesvirkning mod den oplysende part i forbindelse med en retssag mellem parterne på baggrund af deres aftale om køb af rådgivnings- og konsulentydelser fra Flemming Handberg. Begge parter er forpligtet til at opbevare disse oplysninger på samme betryggende vis, som det er tilfældet med den pågældende parts egne forretningshemmeligheder. Parterne er endvidere forpligtet til ikke at udnytte oplysningerne kommercielt.

Rettigheder

Kunden er alene berettiget til at anvende resultaterne af den af Flemming Handberg erlagte ydelse i forbindelse med løsningen af den konkrete opgave. Flemming Handberg har alle rettigheder til idéer, løsninger og materiale m.v. udarbejdet af Flemming Handberg. Enhver immateriel rettighed til den af Flemming Handberg erlagte ydelse tilfalder Flemming Handberg. Flemming Handberg er berettiget til at benytte resultatet af ydelsen i kommercielle øjemed.

Ansvar og ansvarsfritagelse

Flemming Handberg er alene ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsretlige regler og hæfter ikke for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, forretningsmuligheder, fortjeneste, goodwill, data og genskabelse af data. Fejlagtige procedurer og informationer, der er forårsaget af forkerte eller manglende oplysninger fra kunden, er ikke ansvarspådragende for Flemming Handberg.

Flemming Handberg er kun ansvarlig for egne ydelser og ikke for andre forhold, som ikke er aftalt udtrykkeligt mellem parterne.

Flemming Handberg er ikke ansvarlig og hæfter ikke for ydelser, opgaver eller forpligtelser, som skal leveres eller udføres af kunden, kundens øvrige leverandører og/eller tredjemand.

Standses eller udskydes erlæggelsen af ydelsen af kunden, eller forsinkes eller umuliggøres erlæggelsen på grund af kundens manglende opfyldelse af kravene i en særskilt tidsplan, eller i øvrigt på grund af kundens forhold, er Flemming Handberg uden ansvar for forsinkelser.  Flemming Handberg er i denne situation berettiget til at standse erlæggelsen af yderligere ydelser, og eventuelle omkostninger, herunder vederlag for eventuelle ubeskæftigede konsulenter, for Flemming Handberg faktureres efter regning. Flemming Handberg vil bestræbe sig på at begrænse sit tab.

Et eventuelt erstatningsansvar for Flemming Handberg kan maksimalt udgøre 50 % af det samlede beløb, som kunden har betalt til Flemming Handberg for ydelserne, dog højst DKK 100.000.

Kunden forpligter sig til at holde Flemming Handberg skadesløs overfor alle udgifter og erstatning, som Flemming Handberg måtte blive mødt af, fra tredjemands side, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning, eller såfremt tredjemands tab skyldes forsæt og/eller grov uagtsomhed udvist af Flemming Handberg. Krav om erstatning for skader eller tab skal for at være gyldige være skriftligt fremsat over for Flemming Handberg inden for et år efter tidspunktet for arbejdets færdiggørelse.

Tidsplan og frister

Flemming Handberg kan kræve forlængelse af den aftalte tidsplan, når opgavens løsning forsinkes af følgende forhold: Når kunden under udførelsen af opgaven udvider omfanget af opgaven eller ændrer opgavens indhold. Hvis kunden undlader at stille arbejdsplads, faciliteter, personale, dokumenter, software, diagrammer, lokaler og oplysninger mv. til rådighed for Flemming Handberg. Såfremt kundens eventuelle øvrige rådgivere/leverandører ikke leverer deres materialer og ydelser inden for de aftalte tidsfrister. Når Flemming Handberg eller andre navngivne personer der skal udføre opgaven bliver ramt af dokumenterbar sygdom og derfor ikke har været arbejdsdygtige. Såfremt myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar, eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister. Ved offentlige pålæg. Minimum 14 dages fristforlængelse til afholdelse af ferie, såfremt opgavens udførelse strækker sig over perioden, der omfatter juli måned.

Force majeure

Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære situationer uden for parternes herredømme (force majeure), som medfører, at samarbejdet bliver umuligt eller særligt byrdefuldt at opfylde, bevirker dette, at aftalen er suspenderet i det tidsrum, forholdet vedvarer. Ovennævnte gælder ligeledes force majeure hos Flemming Handbergs leverandører.

Opsigelse og ophævelse

En eventuel bestemmelse om opsigelse af en løbende aftale skal fremgå af parternes skriftlige aftale. Ophæver kunden samarbejdet eller beordrer det udskudt, skal dette ske med minimum løbende måned og 30 dages varsel, og alt allerede udført arbejde, uanset hvad der fremgår af parternes aftale, betales efter regning baseret på timeregnskab og efter Flemming Handbergs på tidspunktet for ophævelsen/ordren gældende prisliste. En opsigelse afgives skriftligt på email inden for den kontortid, der er anført i parternes skriftlige aftale. Såfremt en af parterne standser sine betalinger, bliver erklæret konkurs eller træder i likvidation, kan den anden part uanset ovenstående straks og uden varsel ophæve samarbejdet, såfremt der ikke omgående stilles betryggende sikkerhed for opfyldelse af samarbejdets aftaler.

Tvister

Enhver tvist mellem kunden og Flemming Handberg skal, såfremt dette er muligt forelægges disses respektive direktører, som vil løse tvisten i fællesskab. Hvis parternes direktører er ude af stand til at løse en sådan tvist, skal den indbringes for Københavns byret og behandles efter dansk ret.

Prisliste for konsulentkøb

Der kan vælges 2 former for afregning for konsulentkøb hos Flemming Handberg

Fast aftale:
Betyder en fast aftale af minimum 3 måneders varighed. I fællesskab finder vi faste tidspunkter, hvor konsulenten er fysisk i eller online for din virksomhed.

Ved min. 25 timer pr. måned kan der opnås rabat på standard timesatsen.

Timeafregning:

Er fuld fleksibel, hvor du ikke binder dig på en fast aftale eller et klippekort. Her har du mulighed for at købe timer efter behov.
Pris per time kr. 950,-.

Alle priser er ex. moms.

Scroll to Top